Skip to content

Säännöt

4.2.2022

I  Tarkoitus ja toimintamuodot

1 § Aaltovihreät on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo ja tarkoituksena
  – yhdistää vihreästi ajattelevia Aalto-yliopiston opiskelijoita
  – edistää ekologista ajattelutapaa ja toimintaa sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa
  – rohkaista opiskelijoita henkiseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen sekä kannustaa heitä toimimaan vihreiden arvojen mukaisesti myös valmistumisen jälkeen, niin työelämässä kuin vapaa-aikana.
2 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
  – järjestää erilaisia tapahtumia kuten keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä saunailtoja
  – kerätä ja välittää tietoa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
  – osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan elimissä sekä tukea niihin pyrkiviä jäseniään
  – osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä vaikuttamalla päättäjiin ja elinkeinoelämään
  – pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä vihreiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
3 § Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n jäsen.

II  Normaalitoiminta

4 § Yhdistyksen kokous pidetään pääkaupunkiseudulla ja se kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Ohjeet osallistumiselle on liitettävä kokouskutsuun.
5 § Kevätkokous pidetään aikaisintaan helmikuun 1. päivänä ja viimeistään kesäkuun 20. päivänä. Syyskokous pidetään aikaisintaan lokakuun 1. päivänä ja viimeistään joulukuun 31. päivänä.
6 § Syyskokouksessa valitaan hallitus ja toiminnantarkastajat, kevätkokouksessa vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapaudesta.
7 § Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kolmetoista jäsentä puheenjohtaja mukaanluettuna. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
8 § Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa joko ennen muita hallituksen jäseniä tai hallitusvaalin jälkeen jo valittujen keskuudesta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
9 § Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, silloin kun hallitukseen on valittu enintään viisi henkeä. Muulloin hallitus on päätösvaltainen, kun asian käsittelyyn osallistuu yli puolet jäsenistä tai puheenjohtajan tai hänen tehtäviään hoitavan varapuheenjohtajan johdolla tasan puolet.
10 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varalle.
11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö.
12 § Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa, vähävaraisilta alennettuna. Vihreä liitto päättää jäsenmaksut.
13 § Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli vuoden ajan.

III  Muut asiat

14 § Hallitus voi erottaa jäsenen tai sulkea hänet enintään puolen vuoden ajaksi toiminnan ulkopuolelle, mikäli jäsen ei täytä jäsenyysehtoja, on toiminut yhdistyksen tarkoituksen, tavoitteiden tai päätösten vastaisesti, on käyttäytynyt yhdistyksen piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti taikka aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa yhdistykselle tai muille yhdistyksen jäsenille. Jäsen voidaan sulkea kaiken muun toiminnan paitsi yhdistysten kokousten ulkopuolelle, ja päätös astuu voimaan välittömästi.
15 § Jäsen, joka on hallituksen päätöksellä erotettu tai suljettu toiminnan ulkopuolelle, voi yhdessä kahden äänioikeutetun jäsenen kanssa vaatia asian ratkaisemista yhdistyksen kokouksessa, ei kuitenkaan silloin kun perusteena on yhdistykselle kuuluvan maksun laiminlyönti tai jäsenkelpoisuuden puuttuminen. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on julkistettu.
16 § Jos erottamisesta tai kurinpitotoimesta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.
17 § Milloin jäsenillä on oikeus saada vaatimansa asia käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, sen on tultava käsittelyyn viipymättä, viimeistään neljän viikon kuluttua vaatimuksen jättämisestä.
18 § Kolmen äänioikeutetun läsnäolijan vaatimuksesta lykätään yhdistyksen kokouksessa määräenemmistön vaativa ja aiemmin lykkäämätön asia seuraavaan kokoukseen, vähintään kahden viikon päähän.
19 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi vihreän aatteen edistämiseen.

Yhdistys on perustettu 19.10.2006 ja merkitty yhdistysrekisteriin 6.6.2007 sekä hyväksytty ylioppilaskunnan ensimmäiseen rekisteriin 27.9.2007.