Skip to content

Vihreämpi Aalto edustajistovaaleissa

vihreämpi_aalto_votefor_wordpress_suomi

In english below.

ÄÄNESTÄMÄÄN

 

Vihreämpi Aalto on AYY:n vihertävästi ajattelevien jäsenten vaaliliitto ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa syksyllä 2015. Vihreämmän Aallon ehdokkaaksi voivat lähteä opintosuunnasta riippumatta kaikki AYY:n jäsenet, jotka ovat samaa mieltä vaaliohjelmamme linjoista.

Vihreämpi Aalto pähkinänkuoressa

Vihreämpi Aalto haluaa rakentaa ylioppilaskuntaa, joka…

 • on jäsentensä näköinen yhteisö,
 • tarjoaa vaikuttamisen, oppimisen ja hauskanpidon paikkoja,
 • puolustaa tinkimättömästi jäsentensä etua niin yliopiston sisällä kuin yhteiskunnassa,
 • rakentaa koteja opiskelijoille ja tarjoaa muita opiskelijan arkea parantavia palveluita,
 • toimii asiantuntevasti, lähestyttävästi ja eeppisesti kestävällä tavalla.

Ylioppilaskunnassa vaikuttamisen kautta Vihreämpi Aalto pyrkii rakentamaan myös parempaa Aalto-yliopistoa, jossa…

 • oppiminen asetetaan etusijalle,
 • opiskelija on voimavara ja täysivaltainen yliopistoyhteisön jäsen,
 • koulutus on laadukasta ja opiskelu mutkatonta,
 • tasa-arvo, yhdenvertaisuus, eettisyys ja vapaus ohjaavat toimintaa.

Miksi ajamme näitä asioita tänä syksynä? Koska edustajistovaaleilla on todellista vaikutusta siihen, miltä Aalto-yliopiston opiskelijoiden huominen näyttää. Edustajisto päättää ylioppilaskunnan rahankäytön ja tapahtumien lisäksi siitä, millaista edunvalvontaa opiskelijoiden nimissä tehdään yliopiston, Espoon ja Helsingin sekä Suomen valtion suuntaan.

Haluaisitko sinäkin lähteä mukaan rakentamaan parempaa Aaltoa ja huomisen Suomea? Ota yhteyttä sähköpostilla tai sivupalkin lomakkeella ja kysy lisää! Ehdokkaaksi lähteminen tai vaalityön tekeminen on helppoa ja hauskaa.

Lue lisää tavoitteistamme alta!

Yliopisto on meidän

Maksuton, laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on Suomen ja Aalto-yliopiston etu.

Asetetaan oppiminen etusijalle. Uusien opetusmenetelmien käyttöön on kannustettava ja opettajien pedagogisia taitoja vahvistettava.

Opiskelun on oltava mutkatonta ja joustavaa. Kesäkurssitarjontaa ja sähköisiä suoritusmahdollisuuksia on lisättävä, tenttiakvaario takaisin!

Tieteen, taiteen ja tutkimuksen vapaus on turvattava. Tieteen teko ja perustutkimus eivät saa jäädä kaupallisten intressien jalkoihin.

Yliopisto on kaikkien meidän yhteisö. Innostavaa oppimista ja laadukasta tutkimusta syntyy parhaiten yhteisössä, jossa raja-aidat eivät ole korkeita. Opiskelijoiden ja henkilökunnan lähentymistä on autettava. Myös opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava ruohonjuuritasolta yliopiston hallitukseen asti. Opiskelijoilla on oltava aitoa päätösvaltaa yliopiston johtamisessa.

Kampus, joka liikkuu pyörillä. Otaniemeä uudistettaessa on pidettävä huolta siitä, että kampuksella, kampukselle ja kampukselta on helppo liikkua polkupyörällä. Yliopisto tarvitsee kampuspyöriä, runkolukittavia pyörätelineitä ja pyörähuoltotelineitä.

Tilaa olla ja tehdä. Ylioppilaskunnan keskustoimiston edustalla sijainnut terassi on osoittanut, että Otaniemessä on tarvetta julkiselle tilalle oleskella. Opiskelijoille vapaasti käytettäviä tiloja tarvitaan myös talviaikaan.

Opiskelijan hyvä arki

Opiskelijan toimeentuloa ei voida nakertaa enempää. Sosiaaliturva tulee mahdollisimman pian uudistaa perustuloksi.

AYY rakentaa opiskelija-asuntoja ensisijaisesti Otaniemeen ja sen lähistölle, ja toissijaisesti hyvien liikenneyhteyksien päähän kampuksista.

Aalto-yliopiston kampuksella toimivien opiskelijaravintoloiden tarjonnan tulee olla kestävästi tuotettua, monipuolista ja erilaiset ruokavaliot huomioivaa. Hyvän kasvisruoan tarjontaa tulee lisätä.

YTHS:n palveluiden tulee olla laadukkaita, saavutettavia ja empaattisia. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluita tulee vahvistaa.

Yhteisössä on voimaa

AYY:n tehtävä on mahdollistaa monipuolisen opiskelijakulttuurin ja järjestötoiminnan kukoistaminen. Järjestöjen tukemisen periaatteiden tulee olla läpinäkyviä.

AYY:n toiminnan on oltava saavutettavaa ja esteetöntä kaikille jäsenille esimerkiksi kielitaidosta tai fyysisestä toimintakyvystä riippumatta.

Uusien opiskelijoiden vastaanottaminen on ylioppilaskunnan kunniatehtävä. Uudet opiskelijat vastaanotetaan yhteisöön avosylin ja erilaisuutta vaalien. Pidetään huolta, että kukaan ei putoa kelkasta.

Kansainvälisyys ydinarvona

Kansainvälisyys on rikkaus. Globalisoituneessa yhteiskunnassa niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten opiskelijoiden etu on kohdata ja oppia työskentelemään toistensa kanssa.

Tavoitetilana integraatio. Aalto-yhteisön tulee ennakkoluulottomasti panostaa kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisten mahdollistamiseen kohtelemalla kaikkia opiskelijoita yhtenäisenä ryhmänä kansalaisuudesta riippumatta.

Yliopiston ja ylioppilaskunnan on panostettava tutoreiden koulutukseen, jotta myös kansainvälisten opiskelijoiden opintojen alkutaival sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

Yliopiston, ylioppilaskunnan sekä yhdistysten tulee tarjota kansainvälisille opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa.

Vihreämmän huomisen puolesta

Yliopiston ja ylioppilaskunnan toiminnan on oltava eettisesti kestävää.

Ympäristöstä ja kampuksen täydennysrakentamisesta pidetään huolta, jotta maapallo ja Otaniemi on hyvä paikka myös tuleville sukupolville.

AYY ja yliopisto puolustavat tinkimättömästi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Käy tykkäämässä Vihreämmästä Aallosta Facebookissa.

fiksattu_ehdokasjulkka


vihreämpi_aalto_votefor_wordpress_english

VOTE!

A Greener Aalto in the Representative Council

“A Greener Aalto” is an electoral alliance in the fall 2015 representative council elections of AYY that consists of green­thinking student union members. All AYY members who agree with the “A Greener Aalto” campaign platform are welcome to join as candidates irrespective of their chosen study program.

A Greener Aalto in a Nutshell

A Greener Aalto wants to develop a student union that…

 • is representative of its member body
 • offers opportunities for empowerment, learning and fun
 • defends the interests of its members both within and beyond the university
 • develops housing for students and offers other services to help students in their everyday
 • functions in a competent, approachable, and epically sustainable way
Through the influencing power of the student union, A Greener Aalto aims to develop a better Aalto University, one where…
 • learning is the number one priority
 • students are valued and empowered members of the university community
 • education is top quality and studying is made easy
 • equality, ethics, and freedom are guiding principles

Why are we driving these issues this fall? Because the representative council has a real effect on what the future of Aalto University students looks like. The representative council decides on not only the budget and events of AYY but also how the student union represents the interests of the students towards the university, municipalities of Espoo and Helsinki, and the entire nation of Finland
Would you like to join in to build a better Aalto and future Finland? Contact us by email (sameli.sivonen[a]aalto.fi) and ask for more information! Getting involved in the campaign work or becoming a candidate is easy and fun.

The University is Ours

A free, good quality and equal education is for the benefit of Finland and Aalto university­.

Let’s prioritize learning.​ We must encourage the use of new teaching methods and strengthen the teachers’ pedagogical skills.

Studying should be hassle­free and flexible. ​There should be more online courses and options for studying in the summer. Electronic examining (Tenttiakvaario) should be brought back!

The freedom of scientific research and artistic practices must be guaranteed.​ Research and education cannot be subjected to commercial interests

The university is our community.​ Exciting learning and quality research is best created in a community where boundaries are not high. The communication between students and staff must be improved. Also, the possibilities for student influence must be strengthened from the grassroots level all the way to the university board. Students must have actual power in university decision­making.

A campus, which moves on wheels.​ When renewing Otaniemi, planning should take into account that cycling is easy on and to campus. The university needs campus bikes, bike stands and bicycle repair facilities.

Space to enjoy and relax.​ The terrace in front of student union offices has shown that there is a need for public space in Otaniemi. Spaces for students to freely access must be available also in winter time.

A Good Everyday Life

The livelihood of students cannot be reduced any further.​ Social security must be renewed into an universal basic income as soon as possible.

AYY should build student housing​ primarily to Otaniemi and its surroundings, and secondly into locations with good public transport connections to the campus.

The student caterers operating in Aalto university campus area must offer v​ersatile, sustainably produced food, which takes into account special diets. ​All in all, more delicious vegetarian must be provided.

The student health service must be of good quality, accessible and emphatic.​ Student mental health services must improved.

There is Power in Community

AYY’s mission is to provide a​ diverse student culture and a thriving student organization scene.​ The principles of supporting organizations should be made transparent.

AYY’s operations must be accessible and unobstructed for all its members,​ not being dependent on language skills or physical fit.

The reception of new students is an honorary task for the student union. ​New students are received with open arms and with respect to our differences. Let’s make sure that no one is left out.

Internationality as a Core Value

Internationality is an asset. In a globalised society it is a benefit for both the Finnish and the international students to meet and learn to work together.

Integration as a goal. Aalto community needs to invest open-mindedly on the encounters of the domestic and international students by treating all the students as one not looking at the nationality or language.

University and the student union needs to invest on training of the tutors so that the start of the studies would be as smooth as possible also for the international students.

University, student union and the societies must offer similar possibilities for the international students to participate and affect as for the Finnish students.

For a Greener Tomorrow

The operations of the university and student union must be s​ustainable.​

The environment is being considered during campus construction, ​so that the earth, as well as Otaniemi, is better preserved for future generations.

The AYY and Aalto will fiercely defend e​qual rights on all levels of society.​

Like us on Facebook! If you are interested in running for the representative council as part of the green list, contact Sameli Sivonen at sameli.sivonen[a]aalto.fi, or call 0504066855.
Let’s make a greener student union together!

fiksattu_ehdokasjulkka